Руководитель отделения. Права и обязанности.

1) Ведет пропаганду АКУ, всячески способствуя развитию организации.

2) осуществляет контроль за плем., рабоч, тест, обуч., выст., и прочей работой филиала

3) в случае малериальных поступлений несет полную ответственность за их целевое использование.

4) не допускает нарушений устава АКУ со стороны членов и работников отделения

5) являет собой образец для подражания для других членов отделения

6) оказывает консультационную помощь членам АКУ

7) своевременно и грамотно сдает отчеты и отправляет плем.пакеты

 

 

Стаття 6

СТРУКТУРА ТА КЕРІВНІ ОРГАНИ АСОЦІАЦІЇ

6.1. Основою Асоціації є осередки, які створюються за територіальною ознакою за місцем проживання, навчання чи роботи громадян.

6.2. Осередки в своїй діяльності керуються цим Статутом, своїми Положеннями (Статутами), які приймаються їхніми вищими керівними органами і затверджуються Президією Асоціації. Положення (статут) місцевого осередку не повинні суперечити цьому Статуту та законодавству України.

6.3. Осередки Асоціації легалізуються в установленому законом порядку.

6.4. Вищим керівним органом Асоціації є Конференція, яка скликається у міру необхідності, але не рідше, ніж один раз на 7 років.

6.5. Конференція вважається правомочною, якщо на ній присутні більш ніж 3/4 обраних делегатів.

6.6. Позачергова Конференція скликається з ініціативи Президента Асоціації, Президії Асоціації, Ревізійної комісії або 3/4 делегатів Конференції Асоціації.

6.7. Делегати Конференції від осередків Асоціації обираються загальними зборами осередків Асоціації шляхом голосування.

6.8. Повноваження делегатів Конференції посвідчуються оригіналами протоколів загальних зборів осередків Асоціації.

6.9. Норма представництва делегатів на Конференцію від кожного осередку пропорційна кількості членів осередку і складає 1 делегат від 100 (ста) членів осередку Асоціації, але не менше 1 (одного) та не більше 3 (трьох) делегатів від одного осередку.

6.10. До компетенції Конференції входить:

6.10.1. визначення основних напрямків діяльності Асоціації;

6.10.2. затвердження Статуту Асоціації, внесення до нього змін та доповнень;

6.10.3. обрання строком на 7 років Президента Асоціації, Ревізійної комісії Асоціації;

6.10.4. заслуховування звітів Президента , Президії та Ревізійної комісії Асоціації;

6.10.5. вирішення питань про реорганізацію чи ліквідацію Асоціації;

6.10.6. реалізація права власності на майно та кошти Асоціації;

6.10.7. розглядання і вирішення будь-яких інших питань діяльності Асоціації.

6.11. Рішення Конференції про реорганізацію чи ліквідацію Асоціації приймаються 3\4 голосів присутніх делегатів, рішення Конференції з питань обрання Президента Асоціації, Ревізійної комісії приймаються 3/4 присутніх делегатів, рішення з питань затвердження Статуту Асоціації, внесення до нього змін та доповнень приймаються не менш як 3/4 голосів присутніх делегатів, рішення з інших питань приймаються 3/4 голосів присутніх делегатів.

 

За рішенням простої більшості голосів делегатів Конференції голосування під час проведення виборів може бути як таємним, так і відкритим.

6.12. Керівним органом Асоціації в період між Конференціями є Президія Асоціації, очолювана Президентом Асоціації, а на час відсутності Президента Асоціації Віце-президентом, або іншими членами Президії за письмовим дорученням (виконувати обов’язки), а в разі остаточної неможливості Президента виконувати свої обов’язки, за письмовим дорученням, виконувати його функції до скликання Конференції.

6.13. До складу Президії Асоціації входять за посадою Президент, Віце-президент, за рішенням Конференції  склад Президії може бути розширено та відкрито посади,  голови комісій та відповідального секретаря.

6.14. Засідання Президії Асоціації проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на 1 рік.

6.15. Засідання вважається правомочним, якщо на ньому присутні більше ніж 3/4 членів Президії.

6.16. Рішення Президії Асоціації приймаються неменше як 3/4 голосів присутніх на засіданні членів Президії.

6.17. Президент Асоціації:

6.17.1. забезпечує виконання рішень Конференцій, Президії Асоціації;

6.17.2. організовує підготовку засідань Президії Асоціації та Конференції, скликає засідання Президії, та має право скликання позачергової Конференції;

6.17.3. забезпечує дотримання Статуту Асоціації у його практичній діяльності;

6.17.4. розпоряджається майном і коштами Асоціації на підставі рішень Президії, здійснює фінансові операції, організовує ведення фінансової документації;

6.17.5. представляє інтереси Асоціації у державних органах та міжнародних організаціях;

6.17.6. підписує офіційну документацію;

6.17.7. визначає ступень відповідальності керівників Асоціації, проводить розподіл обов'язків між ними;

6.17.8. призначає, приймає і звільняє Віце-президента, Відповідального Секретаря, та штатних працівників Асоціації;

6.17.9. несе відповідальність за результати фінансової діяльності, раціональне використання матеріальних і фінансових ресурсів;

6.17.10. організовує міжнародну діяльність Асоціації: в установленому порядку укладає договори, угоди та контракти із зарубіжними клубами, та іншими неурядовими організаціями;

6.17.11. вирішує інші питання поточної діяльності Асоціації.

6.18. Президія Асоціації:

6.18.1. забезпечує виконання завдань і функцій, визначених Статутом Асоціації, рішень Конференцій;

6.18.2. визначає напрямки поточної роботи Асоціації;

6.18.3. скликає Конференції;

6.18.4. затверджує виконавчого директора Асоціації;

6.18.5. встановлює розміри вступних, членських та інших внесків, порядок їх сплати;

6.18.6. приймає рішення про створення місцевих осередків Асоціації, затверджує їхні Положення (Статути);

6.18.7. розглядає питання про використання матеріальних та фінансових ресурсів Асоціації, реалізує право власності на майно Асоціації у періоди часу між засіданнями Конференції, затверджує річний фінансовий звіт, кошторис прибутків і витрат, контролює його виконання;

6.18.8. контролює виконання договорів і контрактів;

6.18.9. затверджує Положення та інші регламентуючі документи Асоціації;

6.18.10. затверджує структуру, штатний розклад, керівників структурних підрозділів Директорату;

6.18.11. створює робочі органи Асоціації (комітети, комісії, колегії тощо), затверджує Положення про них та Голів робочих органів;

6.18.12. вирішує питання морального та матеріального заохочення, соціального захисту членів Асоціації, присвоює звання Почесного члена Асоціації;

6.18.13. приймає рішення про заснування госпрозрахункових установ, організацій, підприємств, благодійних фондів, затверджує їх Статути (Положення);

6.18.14. Вирішує інші питання діяльності Асоціації, не віднесені до виключної компетенції інших статутних органів.

6.19. Віце-президент Асоціації здійснює організацію роботи Асоціації за напрямками його діяльності відповідно до рішень Конференції, та доручень Президента.

6.20. На час відсутності Президента Асоціації Віце-президент, за письмовим дорученням Президента, може реалізувати повноваження Президента (виконувати обов’язки), а в разі остаточної неможливості Президента виконувати свої обов’язки, за письмовим дорученням Президента, виконувати його функції до скликання Конференції.

6.21. Для поточної оперативної, технічної роботи Президія може створювати Директорат, що є адміністративним органом Асоціації.

6.22. До складу Директорату Асоціації входять штатні працівники, які працюють у ньому відповідно до трудового договору. Залучення експертів, консультантів та інших фахівців здійснюється на договірних засадах.

6.23. Відповідні договори зі штатними працівниками Секретаріату, залученими фахівцями укладає Президент Асоціації.

6.24. Директорат очолює Виконавчий Директор, який затверджується Президією Асоціації.

6.25. У разі необхідності Президент Асоціації може призначати Відповідального Секретаря  Асоціації:

6.25.1. організовує виконання рішень Конференції, Президії, доручень Президента Асоціації;

6.25.2. забезпечує ведення діловодства Асоціації, інформаційного зв'язку між Асоціації та його місцевими осередками, відповідними міжнародними організаціями;

6.25.3. здійснює підготовку засідань Президії Асоціації, Конференції;

6.25.4. веде облік членів Асоціації;

6.25.5. виконує інші функції відповідно до розподілу обов'язків між керівниками Асоціації.

6.26. На час відсутності Президента Відповідальний секретар, за письмовим дорученням Президента, може реалізувати повноваження Президента (виконувати обов’язки), а в разі остаточної неможливості Президента виконувати свої обов’язки, за письмовим дорученням Президента, виконувати його функції до скликання Конференції.

6.27. Контроль за дотриманням Статуту Асоціації, фінансово-господарською діяльністю Асоціації здійснюється Ревізійною комісією.

6.28. Ревізійна комісія:

6.28.1. обирається Конференцією та їй підзвітна;

6.28.2. Конференція визначає чисельний склад Ревізійної комісії;

6.28.3. до складу Ревізійної комісії не можуть бути обрані особи, які є штатними працівниками

6.28.4. члени Ревізійної комісії мають право бути присутніми на будь яких засіданнях Асоціації та робити запити про будь яку інформацію що стосується фінансової діяльності Асоціації;

6.28.5. Ревізійна комісія може вимагати скликання позачергової Конференції, або засідання Президії Асоціації, якщо виникла загроза інтересам Асоціації чи його членам, або виявлені зловживання з боку посадових осіб Асоціації, чи його членів;

 

6.28.6. Ревізійна комісія має право залучати до роботи незалежних експертів (аудиторів).

Контакти

Ми працюємо:

середа    з 12.00 до 19.00

субота з 12.00 до 19.00

 тел. +38 (код)

050-401-39-55

093-401-39-55

094-81-76-376

міський 75-76-376

приймальня:

Наталія Іванівна

viber 0731427752

066-011-42-13

 

Президент АКУ

Штонда Інна Василівна

+380677400003

Viber, WhatsApp, Telegram

FaceTime, iMessage

 и др

 

Харьковский портал

Для спонсорів:

free counters
Каталог сайтов «ua24.biz»
Объявления щенки, собаки. Породы собак. Питомники собак